Fen Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Kimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Edinilen Ünvan

Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Kimya” alanında Yüksek Lisans derecesi ile mezun olur ve Uzman ünvanı alırlar.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Yüksek Lisans

Amaç
Programın sonunda öğrenci: • Kimya hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır. • Kimya alanında farklı laboratuar tekniklerini uygulayabilir.• Doktora eğitimine devam etmek için gerekli becerileri sağlar.

Özel Kabul Şartları

Yüksek lisans programına başvuruda; adayların en az dört yıllık yurtiçi bir fakülteden (Kimya, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği, Mühendislik, Su Ürünleri, Orman, Ziraat, Eczacılık ve Veteriner fakültelerinden, ayrıca, Madde 2’de belirtildiği üzere bilimsel hazırlık derslerini almak koşulu ile Fen Bilgisi Eğitimi Öğretmenliği mezunları) veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen yurtdışı fakültelerden mezun olması. Lisans mezuniyet notunun en az 2.00/4.00 (70/100) olması, ALES sınavından (sayısal puan türü) en az 55 (ellibeş) puan almış olmaları gerekir.

Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Yüksek Lisans Derecesi alabilme şartları, dağılımı aşağıda belirtilen (21) krediyi tamamlamak ve diğer şartları yerine getirmektir: Yüksek Lisans Derecesini tamamlamak için tanınan maksimum süre 3 yıldır.

Program Profili

Bu programın temel amacı, öğrencilerin eğitimsel ve bilimsel becerilerini oluşturarak kimya alanında uzmanlar yetiştirmektir. Program, Kimya alanında birçok temel bilimsel dersi içermektedir ve doktora eğitimine hazırlık sağlar.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları kavrama ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
 2-  Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite çerçevesinde değerlendirebilme
 3-  Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
 4-  Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 5-  Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
 6-  Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
 7-  Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
 8-  Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 9-  Avrupa Dil Portföyü’ndeki bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
 10-  Kimya Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili bilim dallarında (Fizikokimya ,Organik Kimya , Anorganik Kimya , Analitik Kimya) bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
Mezunların Mesleki Profili

Mezun öğrenciler, eğitimlerinin sonunda alanlarında uzman olarak yetişmiş olurlar ve üniversitelerde veya özel sektörde çalışabilirler.

Kabul Şartları

Enstitü öğrencileri, yüksek lisans eğitimlerinin ardından doktora çalışmalarına devam edebilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Sınavlar en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü uygulamalı ya da proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için; başarı notunun 100 tam puan üzerinden yüksek lisans için en az 70 (CC) olması gerekir. Yarıyıl sonu sınavından alınan not; yüksek lisans için en az 70 (CC),olması gerekir.

Mezuniyet Şartları

Yüksek Lisans Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 90-120 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını tamamlayan öğrenci ilgili programdan mezun olur.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Doç. Dr. Fatma TOMUL

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü 15100 Burdur, Türkiye

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
İleri Spektroskopi 5 4 4 4 4 3 3 4 4 5
Adsorpsiyon
İleri Analitik Kimya 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5
İleri Kimyasal Kinetik
İleri Fizikokimya I 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4
İleri Fizikokimya II 4 4 4 4 4 2 3 4 1 4
Atomik Spektroskopi 5 5 4 4 4 2 3 3 3 4
Bakteriyel Polyesterler Biyosentetik ve Kimyasal Modifikasyonları 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4
Anorganik Kimyanın Temelleri 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3
Analitik Kimyanın Teorik Temelleri II 5 4 4 3 5 1 3 5 4 4
Biomaterials 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5
Blok/Graft Kopolimerler ve Polimer Analizleri 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5
Enstrümantal Analizde Kromatografik Yöntemler 5 4 3 5 4 3 4 4 5 4
İletken Polimerler 4 5 3 5 5 4 3 3 4 4
Seçmeli Ders 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Seçmeli Ders 2
Seçmeli Ders 6
Seçmeli Ders 7
Elektroanalitik Yöntemler 5 4 4 4 5 2 4 4 4 5
Adli Kimya 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4
Tez Çalışması 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
Nanoteknoloji 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4
Enstrümantal Analizde Optik Yöntemler 4 4 4 4 5 2 4 3 4 4
Polimer Karakterizasyonu 4 5 4 5 4 3 5 3 4 4
Polimer Teknolojisi 4 5 4 5 5 3 3 3 4 4
Bilimsel Araştırma Teknikleri 2 4 5 4 4 3 3 4 5 4
Seminer 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
Uzmanlık Alan Dersi 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
Anorganik Kimyanın Temelleri
Analitik Kimyanın Teorik Temelleri I 5 4 4 3 5 1 3 5 4 4
İnce Film Karakterizasyon Teknikleri 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4
İnce Film Teknolojisi 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
Geçiş Elementleri Kimyası
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 

Yüksek Lisans Öğrencileri:

  • aşağıdaki ders listesinden en az 7 farklı ders almak ve bu dersleri başarı ile tamamlamak,
  • en az 21 ulusal krediyi (semineri de içine alan 60 AKTS kredisini) tamamlamak,
  • tez konusu ile ilgili uzmanlık alan dersini (20 AKTS) almak,
  • tez hazırlayıp, savunmak, (40 AKTS),
  • 100 üzerinden en az 70 not ortalamasına sahip olmak zorundadırlar.
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01KIM1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 8 6
- Adli Kimya   3 6
- Adsorpsiyon   3 6
- Anorganik Kimyanın Temelleri   3 6
- İnce Film Teknolojisi   3 6
- Seçmeli Ders 1   3 6
- Seçmeli Ders 2   3 6
    Total : 26 42


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01KIM1281 Bilimsel Araştırma Teknikleri Zorunlu 3 6
  01KİM1500 Seminer Zorunlu 0 6
  01KIM1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 8 6
- Geçiş Elementleri Kimyası   3 6
- İleri Kimyasal Kinetik   3 6
- İnce Film Karakterizasyon Teknikleri   3 6
- Seçmeli Ders 6   3 6
- Seçmeli Ders 7   3 6
    Total : 26 48
    Annual Total : 52 90


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01KİM1700 Tez Çalışması Zorunlu 0 24
  01KİM1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 8 6
    Total : 8 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01KİM1700 Tez Çalışması Zorunlu 0 24
  01KİM1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 8 6
    Total : 8 30
    Annual Total : 16 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01KIM1275 Adsorpsiyon Seçmeli 3 6
  01KİM1266 Analitik Kimyanın Teorik Temelleri I Seçmeli 3 6
  01KİM1267 Analitik Kimyanın Teorik Temelleri II Seçmeli 3 6
  01KIM1280 Anorganik Kimyanın Temelleri Seçmeli 3 6
  01KİM1224 Atomik Spektroskopi Seçmeli 3 6
  01KİM1259 Bakteriyel Polyesterler Biyosentetik ve Kimyasal Modifikasyonları Seçmeli 3 6
  01KİM1253 Biomaterials Seçmeli 3 6
  01KİM1251 Blok/Graft Kopolimerler ve Polimer Analizleri Seçmeli 3 6
  01KİM1231 Elektroanalitik Yöntemler Seçmeli 3 6
  01KIM1227 Enstrümantal Analizde Kromatografik Yöntemler Seçmeli 3 6
  01KİM1221 Enstrümantal Analizde Optik Yöntemler Seçmeli 3 6
  01KIM1244 Geçiş Elementleri Kimyası Seçmeli 3 6
  01KİM1201 İleri Analitik Kimya Seçmeli 3 6
  01KİM1204 İleri Fizikokimya I Seçmeli 3 6
  01KİM1205 İleri Fizikokimya II Seçmeli 3 6
  01KIM1276 İleri Kimyasal Kinetik Seçmeli 3 6
  01KİM1209 İleri Spektroskopi Seçmeli 3 6
  01KİM1255 İletken Polimerler Seçmeli 3 6
  01KİM1261 Nanoteknoloji Seçmeli 3 6
  01KİM1254 Polimer Karakterizasyonu Seçmeli 3 6
  01KİM1262 Polimer Teknolojisi Seçmeli 3 6
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi