Fen Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Biyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Edinilen Ünvan

Enstitü öğrencileri kayıtlı oldukları yüksek lisans programlarını başarıyla tamamladıktan sonra, ilgili alanda yüksek lisans veya doktora derecesi ile mezun olurlar.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Lisans Derecesi

Amaç

Program sonunda öğrenci;

  • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
  • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
  • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
  • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
  • Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.  

Özel Kabul Şartları

En az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları tezli yüksek lisans programları için dört yarıyıl, tezsiz yüksek lisans programları için en üç yarıyıl süreli öğrenim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

Tanınma Prosedürleri

Enstitü programlarına yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri programda başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yarıyılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Yüksek Lisans Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Program Profili

Biyoloji Bölümü, 5467 Sayılı Kanunla kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin temel birimlerinden biri olan Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2008 yılında kurulmuştur. Bölümümüz, 2008 yılında Eğitim-Öğretim faaliyetine başlamış olup ilk mezunlarını 2012 yılında vermiştir. Ayrıca, bölümümüzde 2009 yılından itibaren Yüksek Lisans Programı  açılmış olup bu program halen Eğitim-Öğretim faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. 

Bölümümüz; Genel Biyoloji,  Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Botanik ve  Zooloji olmak üzere beş ayrı Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bölümümüzde 2 Doçent, 8 yardımcı doçent, 1 Araştırma görevlisi Doktor, 3 Araştırma görevlisi  görev yapmaktadır. 


Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından çok sayıda ulusal ve uluslar arası dergilerde yayınlanan bilimsel makaleler, kongrelerde sunulmuş bildiriler ve yayınlanmış bilimsel kitaplar bulunmaktadır. Bölümümüzde bulunan araştırma ve öğrenci uygulama laboratuarları gerek öğrencilerin derslere ilişkin pratik uygulamalar yapmalarına, gerekse ileri araştırma çalışmalarının yapılabilmesi için uygun donanıma sahiptir. Laboratuarlarımızda, öğretim üyelerimiz 4 farklı Anabilim Dalında kendi spesifik alanlarında üst düzey araştırmalar yapmaktadırlar.

 

Öğrenme Çıktıları
 1-  Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur,
 2-  Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir
 3-  Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür,
 4-  Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir
 5-  Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular,
 6-  Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir,
 7-  Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
 8-  Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır,
 9-  Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır,
 10-  Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar,
 11-  Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar,
 12-  Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
 13-  Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır,
Mezunların Mesleki Profili

Lisansüstü eğitim almış öğrenciler, bu eğitimin sonunda; ilgili alanda uzmanlaşmış olur ve gerek üniversitelerde gerekse de özel sektörde çalışma imkânı bulabilir.

Kabul Şartları

Enstitü öğrencileri, yüksek lisans eğitimlerinin ardından doktora çalışmalarına devam edebilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Sınavlar en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü uygulamalı ya da proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için; başarı notunun 100 tam puan üzerinden yüksek lisans için en az 70 (CC) olması gerekir. Yarıyıl sonu sınavından alınan not; yüksek lisans için en az 70 (CC) olması gerekir.

Mezuniyet Şartları

Yüksek Lisans Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını tamamlayan öğrenci ilgili programdan mezun olur.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Pınar GÜLLE

İletişim

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENS.
BURDUR

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Akaroloji 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 3 3
İleri Mikrobiyal Biyoteknoloji 1 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 5
İleri Populasyon Ekolojisi 5 4 4 4 5 4 1 5 3 2 3 3 4
Yaşlanma Biyolojisi 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5
Acısular 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4
Kromozom Preparasyon Teknikleri 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5
Seçmeli Ders 1 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4
Seçmeli Ders 2 4 5 5 4 4 3 4 5 4 5 4 3 5
Seçmeli Ders 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5
Seçmeli Ders 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5
Seçmeli Ders 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4
Seçmeli Ders 6 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
Seçmeli Ders 7 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4
Endemik Balık Türleri; Tehdit ve Koruma 3 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4
Çevre Yönetim Sistemi 4 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5
Ötrofikasyon ve Kontrolü 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
Evrimsel Ekoloji 4 5 4 4 4 3 1 5 4 1 5 4 5
Ekstremofiller 2 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4
Gıda Güvenliği ve Risk Analizi 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4
Yabancı Balık Türleri; Etki ve Kontrolü 3 4 4 5 5 5 2 5 4 4 4 5 5
Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Biyoteknolojik Üretim 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 3 4
Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4
Bitkilerde Karyotip Analiz Yöntemleri 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4
Limnoloji 3 2 4 3 4 3 2 5 4 5 3 4 5
Türkiye Malakolojisi I 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5
Türkiye Malakolojisi II 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5
Tez Çalışması 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5
Tıbbi Bitkiler 5 1 5 2 5 2 2 5 4 5 4 2 5
Moleküler Biyolojide Teknikler 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5
Moleküler Hücre Biyolojisi 4 5 4 2
Moleküler Genetik
Mutasyonlar ve Mutajenite
Plankton ve İnceleme Teknikleri I 4 3 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4
Plankton ve İnceleme Teknikleri II 4 4 5 4 3 4 3 4 2 4 4 3 3
Türkiye Bitki Örtüsü 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Bitki Sistematiği Terminolojisi 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Sistematik Zoolojinin Prensipleri 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4
Kalite Kontrol 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5
Ekolojide Örnekleme Yöntemleri ve Analiz Teknikleri 5 4 4 4 5 5 1 3 4 1 1 5 5
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 3
Seminer 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3
Uzmanlık Alan Dersi 4 3 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 5
Kök Hücre Biyolojisi
Türkiye Step Vejetasyonu ve Ekolojisi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Kanser Biyolojisi 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5
Omurgasızlar Biyolojisi I 3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4
Omurgasızlar Biyolojisi II 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5
Ökaryotik Hücre Organelleri 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5
Türkiye'nin Floristik Zenginlikleri 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4
Türkiye Zoocoğrafyası 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4
Bitkilerden Yararlanma 5 2 4 1 5 1 5 5 3 4 1 5
Su Kenelerinin Biyolojisi I 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4
Su Kenelerinin Biyolojisi II 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 4
Göller ve Akarsularda Su Kalite Kriterleri 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3
Sulak Alan Yönetimi 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 

Yüksek Lisans Öğrencileri:

  • aşağıdaki ders listesinden en az 7 farklı ders almak ve bu dersleri başarı ile tamamlamak,
  • en az 21 ulusal krediyi (semineri de içine alan 60 AKTS kredisini) tamamlamak,
  • tez konusu ile ilgili uzmanlık alan dersini (20 AKTS) almak,
  • tez hazırlayıp, savunmak, (40 AKTS),
  • 100 üzerinden en az 70 not ortalamasına sahip olmak zorundadırlar.
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01BİY1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 8 6
- Seçmeli Ders 1   3 6
- Seçmeli Ders 2   3 6
- Seçmeli Ders 3   3 6
- Seçmeli Ders 4   3 6
    Total : 20 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01BIY1500 Seminer Zorunlu 0 6
  01BİY1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 8 6
- Seçmeli Ders 5   3 6
- Seçmeli Ders 6   3 6
- Seçmeli Ders 7   3 6
    Total : 17 30
    Annual Total : 37 60


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01BİY1700 Tez Çalışması Zorunlu 0 24
  01BİY1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 8 6
    Total : 8 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01BİY1700 Tez Çalışması Zorunlu 0 24
  01BİY1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 8 6
    Total : 8 30
    Annual Total : 16 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01BIY1250 Acısular Seçmeli 3 6
  01BIY1269 Akaroloji Seçmeli 3 6
  01BIY1216 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 6
  01BIY1201 Bitki Sistematiği Terminolojisi Seçmeli 3 6
  01BIY1206 Bitkilerde Karyotip Analiz Yöntemleri Seçmeli 3 6
  01BIY1209 Bitkilerden Yararlanma Seçmeli 3 6
  01BIY1218 Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş Seçmeli 3 6
  01BIY1252 Çevre Yönetim Sistemi Seçmeli 3 6
  01BIY1245 Ekolojide Örnekleme Yöntemleri ve Analiz Teknikleri Seçmeli 3 6
  01BIY1255 Ekstremofiller Seçmeli 3 6
  01BIY1248 Endemik Balık Türleri; Tehdit ve Koruma Seçmeli 3 6
  01BIY1241 Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Biyoteknolojik Üretim Seçmeli 3 6
  01BIY1247 Evrimsel Ekoloji Seçmeli 3 6
  01BIY1257 Gıda Güvenliği ve Risk Analizi Seçmeli 3 6
  01BIY1212 Göller ve Akarsularda Su Kalite Kriterleri Seçmeli 3 6
  01BIY1256 İleri Mikrobiyal Biyoteknoloji Seçmeli 3 6
  01BIY1246 İleri Populasyon Ekolojisi Seçmeli 3 6
  01BIY1258 Kalite Kontrol Seçmeli 3 6
  01BIY1213 Kanser Biyolojisi Seçmeli 3 6
  01BIY1278 Kök Hücre Biyolojisi Seçmeli 3 6
  01BIY1221 Kromozom Preparasyon Teknikleri Seçmeli 3 6
  01BIY1215 Limnoloji Seçmeli 3 6
  01BIY1219 Moleküler Biyolojide Teknikler Seçmeli 3 6
  01BIY1275 Moleküler Genetik Seçmeli 3 6
  01BIY1276 Moleküler Hücre Biyolojisi Seçmeli 3 6
  01BIY1277 Mutasyonlar ve Mutajenite Seçmeli 3 6
  01BIY1226 Omurgasızlar Biyolojisi I Seçmeli 3 6
  01BIY1227 Omurgasızlar Biyolojisi II Seçmeli 3 6
  01BIY1220 Ökaryotik Hücre Organelleri Seçmeli 3 6
  01BIY1266 Ötrofikasyon ve Kontrolü Seçmeli 3 6
  01BIY1222 Plankton ve İnceleme Teknikleri I Seçmeli 3 6
  01BIY1223 Plankton ve İnceleme Teknikleri II Seçmeli 3 6
  01BIY1204 Sistematik Zoolojinin Prensipleri Seçmeli 3 6
  01BIY1267 Su Kenelerinin Biyolojisi I Seçmeli 3 6
  01BIY1268 Su Kenelerinin Biyolojisi II Seçmeli 3 6
  01BIY1265 Sulak Alan Yönetimi Seçmeli 3 6
  01BIY1207 Tıbbi Bitkiler Seçmeli 3 6
  01BIY1202 Türkiye Bitki Örtüsü Seçmeli 3 6
  01BIY1224 Türkiye Malakolojisi I Seçmeli 3 6
  01BIY1225 Türkiye Malakolojisi II Seçmeli 3 6
  01BIY1205 Türkiye Step Vejetasyonu ve Ekolojisi Seçmeli 3 6
  01BIY1214 Türkiye Zoocoğrafyası Seçmeli 3 6
  01BIY1211 Türkiye'nin Floristik Zenginlikleri Seçmeli 3 6
  01BIY1249 Yabancı Balık Türleri; Etki ve Kontrolü Seçmeli 3 6
  01BIY1242 Yaşlanma Biyolojisi Seçmeli 3 6
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi