Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Veteriner Zootekni Yüksek Lisans Programı
Edinilen Ünvan

Program derslerini, seminer ve tez çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere “Veteriner Zootekni Tezli Yüksek Lisans Diploması” verilir.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Yüksek Lisans Derecesi

Amaç

Zootekni Yüksek Lisans Programı ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli ve bilgili mezunlar yetiştirmeyi, vereceği mezunlarla üniversitelerin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanları ve uzmanlaşmış meslek elemanlarının sayısını artırmayı hedeflemektedir. Bu hedefle bilimsel düşünme yetisine, bilgi ve araştırma becerilerine sahip, alanında uzman kişileri yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir.

Özel Kabul Şartları

Veteriner Zootekni Tezli Yüksek Lisans Programına Veteriner Fakültesi mezunları ile Ziraat Fakültesi Zootekni mezunları kabul edilmektedir.

Tanınma Prosedürleri

Zootekni Yüksek Lisans programına yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri programda başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yarıyılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Yüksek Lisans Öğrencileri:

-Almış oldukları dersleri başarı ile tamamlamak,

-En az 21 ulusal krediyi (semineri de içine alan 60 AKTS kredisini) tamamlamak,

-Tez aşamasında her dönem için toplam 8 AKTS tez konusu ile ilgili uzmanlık alan dersini (danışmanlık dahil) almak,

-Tez hazırlayıp savunmak zorundadırlar. 

Program Profili

Zootekni Anabilim Dalı; 1992 yılından itibaren Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı iken 2006 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin kurulmasıyla, Üniversitemiz Veteriner Fakültesi çatısı altında faaliyet göstermektedir. Halen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalında 2 Prof. Dr., 3 Yrd. Doç. Dr. ve 1 Arş. Gör. olmak üzere toplam 6 öğretim elemanı bulunmaktadır. Zootekni Anabilim Dalı, çiftlik hayvanlarının morfolojik ve fizyolojik özellikleri, verim fonksiyonları, verimlerin  genotipik olarak geliştirilme yolları, rasyonel bakım ve yetiştirme ilkeleri ile ilgilenir. Hayvan Yetiştiriciliği ve Islahı olarak tanımlanabilecek olan Zootekni Anabilim Dalı bünyesinde Biyometri ve Genetik bilim dalları da mevcuttur.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler; Zootekni ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecektir.
 2-  Çeşitli türden çiftlik hayvanlarında ırkları tanıyabilecek, bakım ve yetiştirme prensiplerini kavrayabilecektir.
 3-  Hayvan yetiştiriciliğinde genetik ve biyoteknoloji alanlarında bilgi sahibi olabilecektir.
 4-  Hayvan yetiştiriciliğinde verimlerin artırılmasına yönelik ıslah yöntemlerini kavrayabilecektir.
 5-  Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Zootekni ile ilgili uzmanlık düzeyinde geliştirilmiş bilgiye sahip olabilecektir.
 6-  Temel istatistiksel kavramları öğrenerek, zootekni ile ilgili istatistiksel analizleri uygulayabilecektir.
 7-  Zootekni alanı ile ilgili olay ve olguları inceleyerek, sonuçları yorumlayabilecek, yazılı ve sözlü olarak aktarabilecektir.
 8-  Zootekni uygulamaları için gerekli güncel bilimsel bilgiyi, çağdaş teknolojiyi, en uygun yöntemleri ve bilgi sistemlerini kullanabilme becerisini gösterebilecektir.
Mezunların Mesleki Profili

Veteriner Zootekni Yüksek Lisans programında eğitim almış öğrenciler, bu eğitimin sonunda; Zootekni alanında uzmanlaşmış olur. Bu anlamda kamu sektörü, üniversiteler ve özel sektörde çalışma imkânı bulabilir.

Kabul Şartları

Zootekni yüksek lisans öğrencileri eğitimlerinin ardından doktora eğitimine devam edebilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Sınavlar en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü uygulamalı ya da proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için; başarı notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 (CC) olması gerekir. Yarıyıl sonu sınavından alınan not; en az 70 (CC) olmalıdır.

Mezuniyet Şartları

Öğrenim süreleri içinde aldıkları dersler ile bir seminer ve bir tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS kredisini tamamlayan öğrenciler Zootekni Yüksek Lisans programından mezun olurlar.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Özgecan KORKMAZ AĞAOĞLU

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı,
15030-BURDUR.
E-posta: ozgecanagaoglu@mehmetakif.edu.tr
Tel: 0 248 213 2074

ÖNEMLİ NOT: Ders aşamasındaki öğrenciler (ilk iki yarıyıl); aşağıda öğretim planında gösterilen zorunlu derslere ek olarak dönemlik 30 AKTS yi tamamlayacak şekilde seçmeli ders havuzunda mevcut olan derslerden seçim yaparak kalan kredilerini tamamlayacaklardır.  

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
Hayvanlarda Davranış Bilimi 3
Köpek ve Kedi Yetiştiriciliği 5
Hayvancılıkta Islah Yöntemleri 5 3
Hayvan Genetik Kaynakları ve Korunması 4
Hayvan Genetiği ve Biyoteknoloji 3 5 4 4 5 5 4 4
Avrupa Birliği Sürecinde Hayvancılık Kriterleri 4 3
Çiftlik Hayvanlarında Refah 4
Bilimsel Araştırmalarda İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımı 5
Temel Genetik 5
Temel Moleküler Genetik 5
Temel Populasyon Genetiği 4
Zooteknide Temel Prensipler 5 3 4
Temel İstatistiksel Genetik 5 4 4
Besi Sığırı Yetiştiriciliği 5
Damızlık Tavuk Yetiştirme Tekniği 5 4
Et Tavuğu Yetiştiriciliği 4 3
Karkas Derecelendirme 4
Süt Sığırı Yetiştiriciliği 4 2
Çiftlik Hayvanlarında Zararlı ve Letal Genler 1 1 1 1 4 2 2 2
Seçmeli Ders
Deneme Planlaması 2 5
Uzmanlık Alan Dersi-1 5 3
Uzmanlık Alan Dersi-2 5 3
Kaz ve Ördek Yetiştiriciliği 4
Çiftlik Hayvanlarında Büyüme 5 4
Çiftlik Hayvanlarında Sürü Yönetimi 4
Kalıtsal Kusurlar ve Hastalıklara Direnç 4
At Yetiştiriciliği 5 5
Veteriner Biyoistatistiğe Giriş 5
Laktasyon ve Laktasyonu Etkileyen Faktörler 5 3 2
Yumurta Tavuğu Yetiştiriciliği 5
Kaynak Tarama ve Aktarımı 5 4
Yüksek Lisans Tez Çalışması-2 5 5
Yüksek Lisans Tez Çalışması-1 5 5
Kromozom Dışı Kalıtım 4
Devekuşu Yetiştiriciliği 5
Sığır Barınaklarını Planlama ve Projelendirme Teknikleri 3 4
Verim Kontrolleri ve Kayıt Sistemleri 3 2 3
Bıldırcın Yetiştiriciliği 5
Döl verimi ve Döl verimini Etkileyen Faktörler 3 3
Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı ve Etik
Seminer
Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği 5
Uzmanlık Alan Dersi
Danışmanlık 5 5 5
Genetik Danışmanlık 2 5 5 4 5 5 5
Hindi Yetiştiriciliği 5
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD102 Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı ve Etik Zorunlu 2 3
  03VZT1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VZT1103 Deneme Planlaması Zorunlu 2 3
  03VZT1104 Temel Genetik Zorunlu 2.5 4
  03VZT1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
  03VZT1102 Verim Kontrolleri ve Kayıt Sistemleri Zorunlu 2 3
  03VZT1101 Zooteknide Temel Prensipler Zorunlu 3 5
    Total : 11.5 26


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD101 Bilimsel Araştırmalarda İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımı Zorunlu 1,5 3
  03VZT1105 Çiftlik Hayvanlarında Sürü Yönetimi Zorunlu 2.5 4
  03VZT1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VZT1106 Hayvancılıkta Islah Yöntemleri Zorunlu 3 5
  03VZT1500 Seminer Zorunlu 0 6
  03VZT1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
- Seçmeli Ders   0 1
    Total : 6.5 27
    Annual Total : 18 53


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VZT1600 Uzmanlık Alan Dersi-1 Zorunlu 0 6
  03VZT1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VZT1700 Yüksek Lisans Tez Çalışması-1 Zorunlu 0 22
    Total : 0 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VZT1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VZT1600 Uzmanlık Alan Dersi-2 Zorunlu 0 6
  03VZT1700 Yüksek Lisans Tez Çalışması-2 Zorunlu 0 22
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VZT1202 At Yetiştiriciliği Seçmeli 2 3
  03VZT1203 Avrupa Birliği Sürecinde Hayvancılık Kriterleri Seçmeli 2 3
  03VZT1207 Besi Sığırı Yetiştiriciliği Seçmeli 2 3
  03VZT1204 Bıldırcın Yetiştiriciliği Seçmeli 2 3
  03VZT1201 Çiftlik Hayvanlarında Büyüme Seçmeli 2 3
  03VZT1221 Çiftlik Hayvanlarında Refah Seçmeli 2 3
  03VZT1229 Çiftlik Hayvanlarında Zararlı ve Letal Genler Seçmeli 1 2
  03VZT1208 Damızlık Tavuk Yetiştirme Tekniği Seçmeli 2 3
  03VZT1211 Devekuşu Yetiştiriciliği Seçmeli 1 2
  03VZT1212 Döl verimi ve Döl verimini Etkileyen Faktörler Seçmeli 2 3
  03VZT1210 Et Tavuğu Yetiştiriciliği Seçmeli 2 3
  03VZT1226 Genetik Danışmanlık Seçmeli 2 3
  03VZT1223 Hayvan Genetiği ve Biyoteknoloji Seçmeli 2 3
  03VZT1227 Hayvan Genetik Kaynakları ve Korunması Seçmeli 2 3
  03VZT1218 Hayvanlarda Davranış Bilimi Seçmeli 2 3
  03VZT1213 Hindi Yetiştiriciliği Seçmeli 2 3
  03VZT1224 Kalıtsal Kusurlar ve Hastalıklara Direnç Seçmeli 2 3
  03VZT1214 Karkas Derecelendirme Seçmeli 2 3
  03VZT1222 Kaynak Tarama ve Aktarımı Seçmeli 2 3
  03VZT1215 Kaz ve Ördek Yetiştiriciliği Seçmeli 2 3
  03VZT1205 Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Seçmeli 3 5
  03VZT1216 Köpek ve Kedi Yetiştiriciliği Seçmeli 2 3
  03VZT1231 Kromozom Dışı Kalıtım Seçmeli 2 3
  03VZT1217 Laktasyon ve Laktasyonu Etkileyen Faktörler Seçmeli 2 3
   Seçmeli Ders Seçmeli 0 1
  03VZT1219 Sığır Barınaklarını Planlama ve Projelendirme Teknikleri Seçmeli 2 3
  03VZT1206 Süt Sığırı Yetiştiriciliği Seçmeli 3 5
  03VZT1228 Temel İstatistiksel Genetik Seçmeli 3 5
  03VZT1225 Temel Moleküler Genetik Seçmeli 3 5
  03VZT1230 Temel Populasyon Genetiği Seçmeli 2 3
  03VZT1220 Veteriner Biyoistatistiğe Giriş Seçmeli 3 5
  03VZT1209 Yumurta Tavuğu Yetiştiriciliği Seçmeli 2 3
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi