Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Veteriner Cerrahi Yüksek Lisans Programı
Edinilen Ünvan

Öğrenciler Cerrahi Yüksek Lisans programını başarıyla tamamladıktan sonra, "Veteriner Cerrahi Tezli Yüksek Lisans" derecesi ile mezun olurlar.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Yüksek Lisans Derecesi

Amaç
Yüksek Lisans programının ana amacı, Veteriner Cerrahi alanında spesifik bilgi ve becerilerin kazandırılarak Veteriner Cerrahi uzmanı yetiştirmektir. Ayrıca, Veteriner Cerrahi alanında bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğinde bilim adamı yetiştirmektir. 

Özel Kabul Şartları

Cerrahi Yüksek Lisans Programına Veteriner Fakültesi Mezunları kabul edilmektedir.Ayrıca başvuruda bulunan öğrencilerin ALES sınavından başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puan almış olmaları veya GRE veya GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puan almaları ve ÜDS veya KPDS sınavlarından birisine girmiş olmaları gerekir.

Tanınma Prosedürleri

Cerrahi Yüksek Lisans programına yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri programda başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yarıyılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Cerrahi Yüksek Lisans Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Program Profili

Cerrahi Yüksek Lisans Programı ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli ve bilgili mezunlar yetiştirmeyi, vereceği mezunlarla üniversitelerin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanları ve uzmanlaşmış meslek elemanlarının sayısını artırmayı hedeflemektedir. Bu hedefle bilimsel düşünme yetisine, bilgi ve araştırma becerilerine sahip bilim insanları yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Programı başarıyla tamamlaması halinde öğrenci cerrahi hastalıkların teşhisinde doğru klinik ve radyolojik muayene yapabilme yetisini kazanır.
 2-  Programı başarıyla tamamlaması halinde öğrenci cerrahi müdahale endikasyonuna karar verme yetisini kazanır.
 3-  Programı başarıyla tamamlaması halinde öğrenci cerrahi müdahale endikasyonunu gerçekleştirebilme yetisini kazanır.
 4-  Programı başarıyla tamamlaması halinde öğrenci hasta ve/veya hastalığa uygun anestezi protokolü seçme yetisini kazanır.
 5-  Programı başarıyla tamamlaması halinde öğrenci hasta ve/veya hastalığa uygun anestezi protokolünü uygulayabilme yetisini kazanır.
Mezunların Mesleki Profili

Veteriner Cerrahi Yüksek Lisans programında eğitim almış öğrenciler, bu eğitimin sonunda; Cerrahi alanda uzmanlaşmış olur ve gerek üniversitelerde gerekse de özel sektörde çalışma imkânı bulabilir.

Kabul Şartları

Cerrahi yüksek lisans öğrencileri eğitimlerinin ardından doktora eğitimine devam edebilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Sınavlar en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü uygulamalı ya da proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için; başarı notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 (CC) olması gerekir. Yarıyıl sonu sınavından alınan not; en az 70 (CC)olması gerekir.

Mezuniyet Şartları

Cerrahi Yüksek Lisans Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını tamamlayan öğrenci ilgili programdan mezun olur.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

AKTS Koordinatörü:
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sinan ŞİRİN

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, 15030-BURDUR.
E-posta: yusufsinan@mehmetakif.edu.tr
Tel: 0 248 213 21 05

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5
İleri anesteziyoloji
İleri ortopedi ve travmatoloji
İleri radyoloji ve ultrasonografi
Anestezide temel ilkeler 4
Radyolojide temel ilkeler
Cerrahide klinik muayene yöntemleri
Ortopedik cerrahide komperatif anatomi
Küçük hayvanlarda reanimasyon
Diş hastalıkları ve sağaltımı
Tanısal radyoloji
Seçmeli Dersler
Veteriner cerrahide ilk yardım
Sığırlarda ayak hastalıkları
Kırıkta iyileşme
Ruminatlarda sindirim sistemi cerrahisi
Eklem hastalıkları ve sağaltım yöntemleri
Büyük hayvan anestezisi
Büyük hayvan cerrahisi
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Ortopedik bozukluklar ve sağaltım yöntemleri
Ortopedik cerrahi
Üriner sistemin klinik, laboratuvar ve radyolojik muayenesi
Genel anestezide premedikasyon
Tek ve çift tırnaklılarda tırnak bakımı ve tırnak banyoları
Büyük ve küçük hayvanlarda genel anestezi
Rekonstruktif kemik cerrahisi
Büyük hayvanlarda yatırma yöntemleri
Bilimsel Araştırma Teknikleri Makale Yazım ve Etik
Seminer
Küçük hayvan anestezisi
Küçük hayvan cerrahisi
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
Danışmanlık
Cerrahi acil kliniği
Cerrahi dikiş teknikleri
Asepsi, antisepsi ve sterilizasyon yöntemleri
Bilimsel Araştırmalarda İstatistik Metodlarının Kullanımı
Veteriner Oftalmoloji
Pansuman ve bandaj yöntemleri
Yara iyileşmesi ve komplikasyonları
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, herhangi bir veteriner hekimliği çalışma alanı ile ilgili uzmanlık düzeyinde geliştirilmiş bilgilere sahiptir.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak tanımlar.
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası kanun ve yönetmelikleri tanır.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5
Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
Alanında edindiği bilgileri kullanarak, uzmanlık gerektiren sorunlara çözüm önerileri oluşturur.
Uzmanlık alanına ilgili bilgileri farklı disiplin alanlarına ilişkin bilgiler ile bütünleştirerek yorumlar ve gerekli durumlarda çözüme katkı sağlayacak bilimsel bilgi ve çözüm önerisi oluşturur.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5
Eğitimini tamamladığı yüksek lisans programının kendisine sağladığı yetki v sorumlulukların farkında olarak mesleği icra etme bilincinde olur.
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
Varsa kendi uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlarla ilişki kurarak, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak ve mesleki paydaşlarla da iletişimde olarak bölgesel veya uluslararası düzeydeki alanına ilgili sorunlara çözüm yolları geliştirir, sorunu çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar.
Yüksek lisans eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanıyla ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
Mesleki gelişimini sağlayacak her türlü etkinlik ve üretilmiş bilgiyi değerlendirerek, gerçekleştireceği çalışmalarda kullanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5
Yüksek lisans alanına ilişkin bilgilerini kullanarak, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır.
Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir.
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirmek ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanır.
Gerek mesleki uygulamaları ve gerekse sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek teknolojik araçları ileri düzeyde kullanır.
Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlılık gösterir.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5
Alanı ile ilgili her türlü verinin (saha gözlemleri, üretilmiş bilimsel bilgi, vb) derler ve amaca yönelik olarak değerlendirilerek yorumlar.
Alanı ile ilgili konularda strateji geliştirir ve kullanır.
Uzmanlık düzeyinde edindiği bilgiyi ülke ve bölgenin ihtiyaçlarının bilincinde olarak uygular ve savunma yeterliliğine sahip olur.
Çevre sağlığı kurallarını tanımlar ve korumaya yönelik uygulamaları yapar.
Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar.
Alanıyla ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder ve gerektiğinde kullanır.
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 

Yüksek Lisans Öğrencileri:

  • aşağıdaki ders listesinden en az 7 farklı ders almak ve bu dersleri başarı ile tamamlamak,
  • en az 21 ulusal krediyi (semineri de içine alan 60 AKTS kredisini) tamamlamak,
  • tez konusu ile ilgili uzmanlık alan dersini (20 AKTS) almak,
  • tez hazırlayıp, savunmak, (40 AKTS),
  • 100 üzerinden en az 70 not ortalamasına sahip olmak zorundadırlar.
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VCR1101 Asepsi, antisepsi ve sterilizasyon yöntemleri Zorunlu 2.5 6
  03ENOD102 Bilimsel Araştırma Teknikleri Makale Yazım ve Etik Zorunlu 2 3
  03VCR1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VCR1103 Radyolojide temel ilkeler Zorunlu 2.5 6
  03VCR1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
- Seçmeli Dersler   0 4
    Total : 7 27


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VCR1102 Anestezide temel ilkeler Zorunlu 2.5 6
  03ENOD101 Bilimsel Araştırmalarda İstatistik Metodlarının Kullanımı Zorunlu 1,5 3
  03VCR1104 Cerrahi dikiş teknikleri Zorunlu 3 6
  03VCR1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VCR1500 Seminer Zorunlu 0 6
  03VCR1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
- Seçmeli Dersler   0 2
    Total : 6.5 31
    Annual Total : 13.5 58


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VCR1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VCR1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
  03VCR1700 Yüksek Lisans Tez Çalışması Zorunlu 0 22
    Total : 0 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VCR1400 Danşmanlık Zorunlu 0 2
  03VCR1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
  03VCR1700 Yüksek Lisans Tez Çalışması Zorunlu 0 22
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VCR1217 Büyük hayvan anestezisi Seçmeli 2.5 4
  03VCR1227 Büyük hayvan cerrahisi Seçmeli 3.5 5
  03VCR1211 Büyük hayvanlarda yatırma yöntemleri Seçmeli 1.5 3
  03VCR1203 Büyük ve küçük hayvanlarda genel anestezi Seçmeli 2.5 4
  03VCR1222 Cerrahi acil kliniği Seçmeli 1.5 3
  03VCR1205 Cerrahide klinik muayene yöntemleri Seçmeli 2.5 4
  03VCR1202 Diş hastalıkları ve sağaltımı Seçmeli 1.5 3
  03VCR1212 Eklem hastalıkları ve sağaltım yöntemleri Seçmeli 2.5 4
  03VCR1207 Genel anestezide premedikasyon Seçmeli 1.5 3
  03VCR1225 İleri anesteziyoloji Seçmeli 3.5 5
  03VCR1228 İleri ortopedi ve travmatoloji Seçmeli 3.5 5
  03VCR1229 İleri radyoloji ve ultrasonografi Seçmeli 2.5 4
  03VCR1214 Kırıkta iyileşme Seçmeli 1.5 3
  03VCR1216 Küçük hayvan anestezisi Seçmeli 2.5 4
  03VCR1226 Küçük hayvan cerrahisi Seçmeli 4 5
  03VCR1208 Küçük hayvanlarda reanimasyon Seçmeli 1.5 3
  03VCR1213 Ortopedik bozukluklar ve sağaltım yöntemleri Seçmeli 2.5 4
  03VCR1201 Ortopedik cerrahi Seçmeli 2.5 4
  03VCR1210 Ortopedik cerrahide komperatif anatomi Seçmeli 3 4
  03VCR1206 Pansuman ve bandaj yöntemleri Seçmeli 1.5 3
  03VCR1218 Rekonstruktif kemik cerrahisi Seçmeli 1.5 3
  03VCR1220 Ruminatlarda sindirim sistemi cerrahisi Seçmeli 2.5 4
  03VCR1221 Sığırlarda ayak hastalıkları Seçmeli 2.5 4
  03VCR1204 Tanısal radyoloji Seçmeli 3 4
  03VCR1215 Tek ve çift tırnaklılarda tırnak bakımı ve tırnak banyoları Seçmeli 2.5 4
  03VCR1219 Üriner sistemin klinik, laboratuvar ve radyolojik muayenesi Seçmeli 2.5 4
  03VCR1209 Veteriner cerrahide ilk yardım Seçmeli 1.5 3
  03VCR1224 Veteriner Oftalmoloji Seçmeli 2.5 4
  03VCR1223 Yara iyileşmesi ve komplikasyonları Seçmeli 2.5 4
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi