Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Veteriner Parazitoloji Yüksek Lisans Programı
Edinilen Ünvan

Öğrenciler Parazitoloji Yüksek Lisans programını başarıyla tamamladıktan sonra, "Veteriner Parazitoloji Tezli Yüksek Lisans" derecesi ile mezun olurlar.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Yüksek Lisans Derecesi

Amaç

 

 • Parazitoloji Yüksek Lisans Programı ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli ve bilgili mezunlar yetiştirmeyi, vereceği mezunlarla üniversitelerin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanları ve uzmanlaşmış meslek elemanlarının sayısını artırmayı hedeflemektedir.

Özel Kabul Şartları

Veteriner Parazitoloji Yüksek Lisans Programına Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Su Ürünleri Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu mezunları başvurabilir.Ayrıca başvuruda bulunan öğrencilerin ALES sınavından başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puan almış olmaları veya GRE veya GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puan almaları ve ÜDS veya KPDS sınavlarından birisine girmiş olmaları gerekir.

Tanınma Prosedürleri

Parazitoloji Yüksek Lisans programına yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri programda başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yarıyılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Parazitoloji Yüksek Lisans Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Yüksek Lisans Öğrencileri:

-aşağıda verilen derslerden en az 7 farklı ders almak ve bu dersleri başarı ile tamamlamak,

-En az 21 ulusal krediyi (semineri de içine alan 60 AKTS kredisini) tamamlamak,

-Tez aşamasında her dönem için toplam 10 AKTS tez konusu ile ilgili uzmanlık alan dersini (danışmanlık dahil) almak,

-Tez hazırlayıp savunmak,

-100 üzerinden en az 70 not ortalamasına sahip olmak zorundadırlar. 

Program Profili

Program sonunda öğrenci;

 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, herhangi bir veteriner hekimliği çalışma alanı ile ilgili uzmanlık düzeyinde geliştirilmiş bilgilere sahiptir.
 • Uzmanlık alanına ilgili bilgileri farklı disiplin alanlarına ilişkin bilgiler ile bütünleştirerek yorumlar ve gerekli durumlarda çözüme katkı sağlayacak bilimsel bilgi ve çözüm önerisi oluşturur.
 • Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak ve mesleki paydaşlarla da iletişimde olarak bölgesel veya uluslararası düzeydeki alanı ile ilgili sorunlara çözüm yolları geliştirir, sorunu çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir.
 • Yüksek lisans eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanıyla ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
 • Gerek mesleki uygulamalar ve gerekse sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek teknolojik araçları ileri düzeyde kullanır.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar.     

Öğrenme Çıktıları
 1-  İnsan ve hayvan sağlığının korunması ile ilgili programlar geliştirebilir hale gelir.
 2-  Parazit hastalıkları ile ilgili kontrol programları geliştirebilir hale gelir.
 3-  Parazit hastalıklarla ilgili araştırmaları takip edebilir hale gelir.
 4-  Paraziter hastalıklar konusunda bilgi sahibi olur.
 5-  Paraziter hastalıklara karşı etkili tanı ve tedavi seçenekleri oluşturabilir hale gelir.
 6-  Paraziter hastalıkları diğer hastalıklardan rahatlıkla ayırt edebilir hale gelir.
Mezunların Mesleki Profili

Veteriner Parazitoloji Yüksek Lisans programında eğitim almış öğrenciler, bu eğitimin sonunda; Parazitoloji alanda uzmanlaşmış olur ve gerek üniversitelerde gerekse de özel sektörde çalışma imkânı bulabilir.

Kabul Şartları

Parazitoloji Yüksek lisans öğrencileri eğitimlerinin ardından doktora eğitimine devam edebilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Sınavlar en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü uygulamalı ya da proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için; başarı notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 (CC) olması gerekir. Yarıyıl sonu sınavından alınan not; en az 70 (CC)olması gerekir.

Mezuniyet Şartları

Parazitoloji Yüksek Lisans Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

AKTS Koordinatörü:
Yrd.Doç.Dr.Ramazan ADANIR

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, 15100-BURDUR.
E-posta: radanir@mehmetakif.edu.tr
Tel: 0 248 213 20 00/2133

ÖNEMLİ NOT: Ders aşamasındaki öğrenciler (ilk iki yarıyıl); aşağıda öğretim planında gösterilen zorunlu derslere ek olarak dönemlik 30 AKTS yi tamamlayacak şekilde seçmeli ders havuzunda mevcut olan derslerden seçim yaparak kalan kredilerini tamamlayacaklardır. 

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6
Acarisid, İnsektisidler ve Uygulama Yöntemleri 5 5 5 5 5 5
Anthelmentikler ve antelmentik direnç 5 5 5 5 5 5
Apicomplexa Enfeksiyonları 5 5 5 5 5 5
Bilimsel Araştırmalarda İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımı
Babesiosis ve Theileriosis 5 5 5 5 5 5
Arı Hastalıkları 4 5 5 4 5 4
Cestod Hastalıkları 5 5 5 5 5 5
Helmintlerin Sınıflandırılması Trematod, Cestod ve Nematodların Genel Özellikleri 5 5 5 5 5 5
Klinik Helmintoloji 5 5 5 5 5 5
Coccidiosis, Sarcosporidiose, Cryptosporidiosis, Toxoplasmosis 5 5 5 5 5 5
Helmintlerin Toplanması ve Saklanması 5 5 5 5 5 5
İnsekt ve Akarların Toplanması ve Saklanması 5 5 5 5 5 5
Helmint Enfeksiyonlarının Sağaltımı ve Kontrolü 5 5 5 5 5 5
Protozoonların Teşhis Metotları 5 5 5 5 5 5
Echinococcosis 5 5 5 5 5 5
Seçmeli Dersler
Balık Hastalıkları 4 5 5 4 5 4
Genel Parazitoloji 5 5 5 5 5 5
Helmintik Zoonozlar 5 5 5 5 5 5
Helmintlerin İdentifikasyonu 5 5 5 5 5 5
İnsektlerin İdentifikasyon, Biyoloji ve Epidemiyolojileri 5 5 5 5 5 5
Paraziter Hastalıklarda İmmunoloji ve Seroloji 5 5 5 5 5 5
Helmintlerde önemli arakonaklar 5 5 5 5 5 5
Helmint hastalıklarında Laboratuvar Tanı Yöntemleri 5 5 5 5 5 5
Tez Çalışması 5 5 5 5 5 5
Tıbbi önemi olan eklembacaklılar 5 5 5 5 5 5
Nematod Hastalıkları 5 5 5 5 5 5
Paraziter hastalıklarda patogenez
Sarcomastigophora 5 5 5 5 5 5
Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı ve Etik 1 1 1 5 5 1
Seminer 5 5 5 5 5 5
Uzmanlık Alan Dersi 5 5 5 5 5 5
Uzmanlık Alan Dersi
Nemathomorpha, Hirudinea, Pentastomida, Acanthocephala sınıfında yer alan türler 5 5 5 5 5 5
Danışmanlık 5 5 5 5 5 5
Diptera'nın Taksonomisi, Morfolojileri, Biyolojileri ve Epidemiyolojileri 5 5 5 5 5 5
Kene Türleri, İdentifikasyon ve Kontrol Metotları 5 5 5 5 5 5
Protozoal Hastalıklarda Sağaltım Seçenekleri 5 5 5 5 5 5
Trematod Hastalıkları 5 5 5 5 5 5
Vektörler ve Parazitlikleri 5 5 5 5 5 5
Zoonoz Artropoda ve Protozoa 5 5 5 5 5 5
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 

Yüksek Lisans Öğrencileri:

 • aşağıdaki ders listesinden en az 7 farklı ders almak ve bu dersleri başarı ile tamamlamak,
 • en az 21 ulusal krediyi (semineri de içine alan 60 AKTS kredisini) tamamlamak,
 • tez konusu ile ilgili uzmanlık alan dersini (20 AKTS) almak,
 • tez hazırlayıp, savunmak, (40 AKTS),
 • 100 üzerinden en az 70 not ortalamasına sahip olmak zorundadırlar.
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD102 Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı ve Etik Zorunlu 2 3
  03VPR1102 Cestod Hastalıkları Zorunlu 3.5 4
  03VPR1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VPR1103 Nematod Hastalıkları Zorunlu 3.5 3
  03VPR1101 Trematod Hastalıkları Zorunlu 2.5 3
  03VPR1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
- Seçmeli Dersler   0 9
    Total : 11.5 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VPR1105 Apicomplexa Enfeksiyonları Zorunlu 2.5 3
  03ENOD101 Bilimsel Araştırmalarda İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımı Zorunlu 1,5 3
  03VPR1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VPR1106 Kene Türleri, İdentifikasyon ve Kontrol Metotları Zorunlu 3 3
  03VPR1104 Sarcomastigophora Zorunlu 2.5 3
  03VPR1500 Seminer Zorunlu 0 6
  03VPR1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
- seçmeli Dersler   0 4
    Total : 9 30
    Annual Total : 20.5 60


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VPR1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VPR1700 Tez Çalışması Zorunlu 0 22
  03VPR1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
    Total : 0 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VPR1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VPR1700 Tez Çalışması Zorunlu 0 22
  03VPR1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VPR1223 Acarisid, İnsektisidler ve Uygulama Yöntemleri Seçmeli 3 2
  03VPR1211 Anthelmentikler ve antelmentik direnç Seçmeli 2 3
  03VPR1225 Arı Hastalıkları Seçmeli 3 3
  03VPR1212 Babesiosis ve Theileriosis Seçmeli 3 4
  03VPR1226 Balık Hastalıkları Seçmeli 2 2
  03VPR1213 Coccidiosis, Sarcosporidiose, Cryptosporidiosis, Toxoplasmosis Seçmeli 2.5 4
  03VPR1217 Diptera'nın Taksonomisi, Morfolojileri, Biyolojileri ve Epidemiyolojileri Seçmeli 2.5 4
  03VPR1210 Echinococcosis Seçmeli 1.5 3
  03VPR1201 Genel Parazitoloji Seçmeli 3.5 4
  03VPR1202 Helmint Enfeksiyonlarının Sağaltımı ve Kontrolü Seçmeli 3.5 3
  03VPR1203 Helmint hastalıklarında Laboratuvar Tanı Yöntemleri Seçmeli 4 5
  03VPR1205 Helmintik Zoonozlar Seçmeli 1 2
  03VPR1206 Helmintlerde önemli arakonaklar Seçmeli 2 3
  03VPR1204 Helmintlerin İdentifikasyonu Seçmeli 3 2
  03VPR1208 Helmintlerin Sınıflandırılması Trematod, Cestod ve Nematodların Genel Özellikleri Seçmeli 4 5
  03VPR1209 Helmintlerin Toplanması ve Saklanması Seçmeli 2.5 3
  03VPR1219 İnsekt ve Akarların Toplanması ve Saklanması Seçmeli 2.5 3
  03VPR1218 İnsektlerin İdentifikasyon, Biyoloji ve Epidemiyolojileri Seçmeli 2.5 3
  03VPR1207 Klinik Helmintoloji Seçmeli 3 4
  03VPR1227 Nemathomorpha, Hirudinea, Pentastomida, Acanthocephala sınıfında yer alan türler Seçmeli 3 2
  03VPR1222 Paraziter Hastalıklarda İmmunoloji ve Seroloji Seçmeli 2.5 3
  03VPR1224 Paraziter hastalıklarda patogenez Seçmeli 2.5 2
  03VPR1215 Protozoal Hastalıklarda Sağaltım Seçenekleri Seçmeli 2 3
  03VPR1214 Protozoonların Teşhis Metotları Seçmeli 3 4
  03VPR1220 Tıbbi önemi olan eklembacaklılar Seçmeli 1 2
  03VPR1216 Vektörler ve Parazitlikleri Seçmeli 2.5 3
  03VPR1221 Zoonoz Artropoda ve Protozoa Seçmeli 2 3
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi