Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Edinilen Ünvan
Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, "İl ve Acil Yardım " alanında Ön Lisans derecesi ile mezun olurlar.
Edinilen Ünvan Düzeyi
Ön lisans derecesi
Amaç
Programda, Fizyoloji, anatomi, tıbbi terminoloji, farmakoloji gibi temel tıp bilimlerine ait dersler yanı sıra, genel kültür dersleri yer almaktadır. Mesleki dersler olarak Acil Hasta Bakımı, Acil Sağlık Hizmetleri, Resussitasyon, Travma, İleri Yaşam Desteği Uygulamaları ile Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme dersleri yer almaktadır. Öğretim planında yer alan seçmeli derslerle mesleki gelişim ve sosyal ve kültürel gelişim desteklenmektedir. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir.
Özel Kabul Şartları

Lise diplomasına sahip öğrenciler, T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavlarda veya ÖSYM’nin kabul ettiği belirli uluslar arası sınavlardan belirli başarıyı gösteren öğrencilerden, öğrencilerin tercih ve başarı sırası göz önünde bulundurularak ÖSYM tarafından yerleştirilir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde öğrenci olma hakkı kazanan aday, Üniversite tarafından ilan edilen süre içinde belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. 

Tanınma Prosedürleri
Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri
Program Profili
Öğrenme Çıktıları
Mezunların Mesleki Profili

Bu programdan mezun olanlar resmi ya da özel sağlık kuruluşlarının ilk ve acil yardım servislerinde veya Sağlı Bakanlığı 112 ambulans servisleri ya da özel ambulans işletmelerinde, Sağlık Teknikeri (paramedik) olarak çalışabilir.


İleri Çalışmalara Geçiş İmkanı
Programımızdan mezun olan öğrenciler ÖSYMye başvurarak, Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler.
Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Programda ara sınav(lar), ödev(ler), proje(ler), uygulama(lar) ve final sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemi yazılı sınav(lar), doğru-yanlış test(ler), kısa cevaplı test(ler), eşleştirmeli test(ler), sözlü sınav(lar), ödev(ler), proje(ler), performans görevi (Uygulama / Laboratuvar / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez) içerebilir. Bu bölüm, her bir ders için bireysel ders tanıtım sayfasında detaylı olarak açıklanmıştır.

Tüm sınavlar ve diğer etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının %40’ı, yarıyıl sonu sınavının %60’ı alınır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (G), ve (B) notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı sayılırlar. (G), (K), (M) ve (B) harf notları ortalama hesabında dikkate alınmaz. Öğrenciler, bir dersin sınav haklarından yararlanmak için Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde tanımlanan aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadır;

a) O derse kaydını yaptırmış olmak,

b) Teorik derslerin % 70’ine katılmak,

c) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80’ine katılmak,

d) Uygulamalarda başarılı olmak, verilen projeleri tamamlamış olmak zorunludur.

Öğretim ve sınavla ilgili diğer konular Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde bildirilmiştir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisans Programlarında 100'lük not sisteminden harfli not sistemine not dönüşümü aşağıdaki tablo esas alınarak yapılır.

Puan

Harf Notu

Katsayı

Açıklama

90-100

AA

4,00

Başarılı

80-89

BA

3,50

Başarılı

80-84

BB

3,00

Başarılı

75-79

CB

2,50

Başarılı

70-74

CC

2,00

Başarılı

65-69

DC

1,50

Başarısız*

60-64

DD

1,00

Başarısız*

00-59

FD

0,50

Başarısız

              DZ

FF

0,00

Başarısız


*(DC) veya (DD) notlarından birini alan öğrenciler ilgili öğretim yılında başarı notu ortalaması 2.00 ve üzerinde ise ilgili ders ya da derslerden başarılı sayılırlar.

G: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarılı,

K: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarısız,

M: Muaf,

B: Başarılı.

AGNO’su 1.80’den az olan öğrenciler bir üst yarıyıldan ders alamaz.

Mezuniyet Şartları
Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisi karşılığı ders ve stajlarını başarıyla tamamlamalıdır.
Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü
İletişim
Course & Program Outcomes Matrix
Dersler
Ambulans Servis Eğitimi
Anatomi
Çocuk Hastalıklarında Acil
Klinik Biyokimya
İletişim Becerileri
Afet Bilgisi
Hastalıklar Bilgisi
Drama ve Tiyatro
Acil Yardım ve Kurtarma
Acil Sağlık Hizmetleri - I
Acil Sağlık Hizmetleri - II
Acil Hasta Bakımı - I
Acil Hasta Bakımı - II
İngilizce - I
İngilizce - II
Girişimcilik
Beslenme İlkeleri
Güzel Sanatlar - I
Güzel Sanatlar - II
Sağlık Psikolojisi
Sağlık Sosyolojisi
Evde Bakım
Enfeksiyon Hastalıkları ve Sterilizasyon
Tıbbi Terminoloji
Meslek Etiği
İş Sağlığı ve Güvenliği
Farmakoloji
Beden Eğitimi ve Vücut Gel. - I
Beden Eğitimi ve Vücut Gel. - II
Fizyoloji
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Mesleki Uygulamalara Giriş
Halk Sağlığı
Resusitasyon
Seminer Sunum
Travma
Türk Dili
Suda Kurtarma
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Öğrenme Yetkinliği

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. Yıl (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  17101 Anatomi Zorunlu 4 4
  17103 Mesleki Uygulamalara Giriş Zorunlu 6 6
  17105 Acil Sağlık Hizmetleri - I Zorunlu 2 4
  17107 Beden Eğitimi ve Vücut Gel. - I Zorunlu 2 2
  17109 Klinik Biyokimya Zorunlu 2 2
  17111 Enfeksiyon Hastalıkları ve Sterilizasyon Zorunlu 2 2
  16180 İngilizce - I Zorunlu 2 2
  17113 Fizyoloji Zorunlu 2 4
  17611 Meslek Etiği Seçmeli 2 2
  17613 Güzel Sanatlar - I Seçmeli 2 2
  17615 Sağlık Sosyolojisi Seçmeli 2 2
  17617 Drama ve Tiyatro Seçmeli 2 2
    Total 30 34

   1. Yıl (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  17114 Beslenme İlkeleri Zorunlu 2 2
  17280 İngilizce - II Zorunlu 2 2
  17102 Acil Hasta Bakımı - I Zorunlu 6 6
  17104 Acil Sağlık Hizmetleri - II Zorunlu 2 4
  17106 Beden Eğitimi ve Vücut Gel. - II Zorunlu 2 2
  17108 Farmakoloji Zorunlu 2 2
  17110 Resusitasyon Zorunlu 4 6
  17112 Sağlık Psikolojisi Zorunlu 2 2
  17612 Tıbbi Terminoloji Seçmeli 2 2
  17614 Güzel Sanatlar - II Seçmeli 2 2
  17616 Afet Bilgisi Seçmeli 2 2
  17618 İletişim Becerileri Seçmeli 2 2
    Total 30 34
    Toplam (Yıl) : 60 68

   2. Yıl (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  17201 Acil Yardım ve Kurtarma Zorunlu 4 4
  17203 Acil Hasta Bakımı - II Zorunlu 3 4
  17205 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 2
  17207 Ambulans Servis Eğitimi Zorunlu 2 2
  17209 Hastalıklar Bilgisi Zorunlu 4 6
  17211 Travma Zorunlu 4 6
  17213 Suda Kurtarma Zorunlu 2 2
  17621 Girişimcilik Seçmeli 2 2
  17623 Halk Sağlığı Seçmeli 2 2
  17625 Evde Bakım Seçmeli 2 2
  17619 Çocuk Hastalıklarında Acil Seçmeli 2 2
    Total 29 34

   2. Yıl (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  17202 Mesleki Uygulama Zorunlu 20 18
  17160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Zorunlu 4 4
  17170 Türk Dili Zorunlu 4 4
  17204 Seminer Sunum Zorunlu 4 4
    Total 32 30
    Toplam (Yıl) : 61 64 

 

bTurListe1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi