Veteriner Fakültesi
Edinilen Ünvan

Veteriner Hekim

Edinilen Ünvan Düzeyi

Lisans ve Yüksek Lisans

Amaç

Bu programın temel amacı, öğrencilerin eğitimsel, psikolojik ve iletişimsel becerilerini oluşturarak Veteriner Hekimlik alanında uzmanlar yetiştirmektir. Program, mezuniyet sonrası mezunların alanları ile ilgili problemleri çözebilmeleri için gerekli olan Veteriner Hekimlik ile ilgili temel dersleri içermektedir. Eğitim dönemi süresince edinilen bilgi, beceri ve davranış, Veteriner Hekimlik yapabilmek için temel becerileri oluşturur. Yukarıdaki belirtilen beceriler, öğretmen adayının eğitim kurumlarında ve özel kurumlarda mesleğini gerçekleştirebilmesi için tam kaliteyi sağlar.

Özel Kabul Şartları

Öğrenciler Yükseköğretime ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, ÖSS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.

Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Lisans Derecesi alabilme şartları, dağılımı aşağıda belirtilen 300 AKTS kredisini tamamlamak ve diğer şartları yerine getirmektir:
a. Müfredatta belirtilen 99 zorunlu dersi içine alan 296 AKTS kredisi
b.Müfredatta belirtilen 2 seçmeli dersi içine alan 4 AKTS kredisi
c.Lisans Derecesini tamamlamak için tanınan maksimum süre 8 yıldır.

Program Profili

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi 3837 sayılı kanunla 3 Temmuz 1992 tarihinde Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı Burdur Veteriner Fakültesi olarak kurulmuştur. İlk öğrencilerini 1996-1997 eğitim-öğretim yılında almıştır. Otuz öğrenci ile eğitim ve öğretim hayatına Burdur şehir merkezindeki Veteriner Fakültesi binasında başlamıştır. 17 Mart 2006 tarihinde 5467  sayılı kanunla kurulan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde aynı binada eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmiştir.  Temmuz 2010’dan günümüze kadar eğitim, öğretim, araştırma ve klinik hizmetlerini İstiklal Yerleşkesi’ndeki yeni binasında sürdürmektedir.

Fakültemizde halen 393 lisans öğrencisi kayıtlıdır. Fakültede 5 Bölüm ve 18 Anabilim Dalı altında 56 öğretim üyesi (13 Prof. Dr., 20 Doç. Dr., 23 Yrd. Doç. Dr.), 2 Dr. Araş. Gör., 21 Araş. Gör., ve 1 Biyolog tam zamanlı olarak görev almaktadır. Bazı Anabilim Dallarında yüksek lisans ve doktora programları Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapsamında devam etmektedir. 

Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE)’ne 2008 yılında üye olan Fakültemiz akreditasyon çalışmalarına devam etmektedir. Fakültemizde modern eğitimin tüm imkanları kullanılarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeye çalışmaktayız. Fakültemiz mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-  Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-  Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-  Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-  Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-  Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-  Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-  Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-  Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-  Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-  İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-  Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-  Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-  Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-  Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-  Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-  Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
Mezunların Mesleki Profili

Mezunların mesleki profilleri aşağıdaki özellikleri içerir:
Profesyonel olarak hazırlıklı olma, farklı durumlara profesyonel uyum, devam eden bölüm çalışmalarında önkoşul olan pratik ya da temel profesyonel eğitim.

İleri Çalışmalara Geçiş İmkanı

Lisans ve yüksek lisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin 5 yıl süren doktora çalışmalarına devam etmeleri mümkündür. Mezunlar, doktora unvanı alırlar.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Tüm sınavlar ve diğer etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının %40’ı, yarıyıl sonu sınavının %60’ı alınır. Ancak, final sınavı notunun 30’un altında olması durumunda başarı notu FF olarak verilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (G), ve (B) notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı sayılırlar. (G), (K), (M) ve (B) harf notları ortalama hesabında dikkate alınmaz. Öğrenciler, bir dersin sınav haklarından yararlanmak için Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde tanımlanan aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadır;

a) O derse kaydını yaptırmış olmak,
b) Teorik derslerin % 70’ine katılmak,
c) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80’ine katılmak,
d) Uygulamalarda başarılı olmak, verilen projeleri tamamlamış olmak zorunludur.
Öğretim ve sınavla ilgili diğer konular Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde bildirilmiştir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisans Programlarında 100'lük not sisteminden harfli not sistemine not dönüşümü aşağıdaki tablo esas alınarak yapılır.

Puan
Harf Notu
Katsayı
Açıklama
90-100
AA
4,00
Başarılı
80-89
BA
3,50
Başarılı
70-79
BB
3,00
Başarılı
65-69
CB
2,50
Başarılı
60-64
CC
2,25
Başarılı
55-59
DC
1,75
Başarısız*
50-54
DD
1,25
Başarısız*
40-49
FD
0,75
Başarısız
<= 39
FF
0,00
Başarısız
-
F1
0,00
Devamsız


*(DC) veya (DD) notlarından birini alan öğrenciler ilgili öğretim yılında başarı notu ortalaması 2.25 ve üzerinde ise ilgili ders ya da derslerden başarılı sayılırlar.
G: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarılı,
K: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarısız,
M: Muaf,
B: Başarılı.

Mezuniyet Şartları

Veteriner Fakültesinin mezuniyet şartları aşağıdaki koşullara dayalıdır:
1. Üniversitede mezun olmayan öğrencilere tahsis edilen şartlar,
2. Veteriner Fakültesindeki öğrenciler için şartlar,
Bu koşulların tamamı, diğer üniversitelerde alınan dersler dahil olmak üzere, 16 dönemi aşmamak kaydıyla sağlanacaktır.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Tülay BÜYÜKOĞLU

İletişim

Adres : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İstiklal Yerleşkesi
15100 / BURDUR
Telefon : 0 248 213 20 00/2153
Faks : 0 248 213 20 01
E-posta : veteriner@mehmetakif.edu.tr adresi:http://veteriner.mehmetakif.edu.tr

Course & Program Outcomes Matrix
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17
Doğum ve Jinekolojiye Giriş 4 3 2 2 1 1 5 1 3 3 5
Anatomi I 5
Anatomi II 5
Hayvan Davranışları 5
Hayvan Islahı 5 3 2
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 5 5 4 5
Hayvan Refahı 3 1 3
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I) 5
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (II) 5
İç Hastalıklarında Temel Tedavi Prensipleri 5 5 5 3
Arı Hastalıkları 5 5 5
Biyokimya I 3
Biyokimya II 3 2 3 2
Hormonlar Biyokimyası 4
Biyoistatistik 5
Kedi ve Köpek İç Hastalıkları 5 5 5 5 4
Klinik Besin Hijyeni ve Teknolojisi 4 5 4 5 5 1 5 5 5 5
Klinik ve Et Hijyeni Uygulama III 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5
Klinik ve Et Hijyeni Uygulama I 5 5 5
Klinik ve Et Hijyeni Uygulama II 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5
Klinik Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 5 5 5 5
Klinik Uygulama I 4 4
Klinik Uygulama II 5 4 2 1 1 4 1 5 1 2 4 5 4
Klinik Uygulama I 5 5 5 3 5 2
Klinik Uygulama-III 5 5 5 5 5 5
Klinik Uygulama-IV 5 5 5 3 3
Klinik Uygulama-V 5 5 3 4 4
Klinik Suni Tohumlama 2 5 1 1 1 1 4 4 3 2
Klinik Biyokimya 4 4 4 4
Klinik Enzimoloji 5 3 4 5
Klinik Hematoloji 5
Klinik İç Hastalıkları 5 4 1 1 1 5 5 5 4 4 5 5
Klinik Mikrobiyoloji 2 5 5 5 5 5 5 5
Klinik Doğum ve Jinekoloji 4 4
Klinik Parazitoloji 5 4 4 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5
Klinik Patoloji 5 5 5
Klinik Farmakoloji veToksikoloji 1 3 2 4
Klinik Cerrahi 4 3 5
Klinik Zootekni 3 4 1 4 4 2 3
Bilgisayar (I) 5
Bilgisayar (II) 5
Süt Bilimi ve Teknolojisi 4 5 4 5 5 1 5 5 5 5
Kedi ve Köpeklerde Dermatoloji 5 5 5 5
Embriyoloji 5
Acil Dahiliye 5 5 5 2 4
Entomoloji 5 3 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4
Girişimcilik 1 2 4 2 4 5 5
Epidemiyoloji 1 5 3 5 5 5 5 5
Egzersiz Fizyolojisi 5
Egzotik Hayvanların İç Hastalıkları 5 1 5 5 5
Yem Hijyeni ve Teknolojisi 5
Besin Hijyeni ve Kontrolü 4 5 4 5 5 1 5 5 5 5
Ayak Hastalıkları 5 4
Yabancı Dil - I (İngilizce - I) 4 5
Yabancı Dil - II (İngilizce - II) 4 5
Yabancı Dil - III (İngilizce - III) 4 5
Yabancı Dil - IV (İngilizce - IV) 4 5
Genel Histoloji 5
Genel Parazitoloji 5 3 3 2 3 4 5 5 4 4 5 4
Genel Patoloji 3 5 5 4
Genel Cerrahi I 4 4
Genel Cerrahi II 4 4
Genetik 2 3 2 2 4 5 3 5
Helmintoloji 5 2 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5
Görüntüleme Yöntemleri (Radyoloji, Ultrasonografi, Endoskopi, Radyoizotop, MR)
Immunoloji - Seroloji 2 4 5 5 5 5 5 5
İç Hastalıkları - III 5 3 1 1 1 3 5 5 4 4 5 4
İç Hastalıkları II 5 3 1 1 5 5 5 5 4 5 5
Atların İç Hastalıkları 5 3 5 2
Ruminantların İç Hastalıkları 5 5 5 5
Domuzların İç Hastalıkları 5 5 5 5 3 4
İç Hastalıkları I 5 1 1 1 4 1 5 5 1 3 5 3
İç Hastalıklarında Klinik Laboratuvar Bulgularının Yorumlanması 5 2 4 1 4
Genel Zootekni 5 5 4 3
İç Hastalıklarına Giriş 5 4 1 1 1 5 1 5 5 4 4 4 5
Laktasyon Fizyolojisi 5
Büyük Hayvan İç Hastalıkları-I 5 5 4 5 2
Büyük Hayvan İç Hastalıkları-II 5 5 5 5
Sıvı Elektrolit Tedavisi 5 5 5 5 3
Hayvancılık İşletme Ekonomisi 5 3 4 3
Meme Sağlığı ve Hastalıkları 5
Et Hijyeni ve Kontrolü 4 5 4 5 5 1 5 5 5 5
Et Bilimi ve Teknolojisi 4 5 4 5 5 1 5 5 5 5
Medikal Biyoloji 5
Medikal Kimya 2 3
Medikal Fizik 5
Çiftlik Hayvanlarının Metabolik Hastalıkları 5 5 5 5
Mikrobiyoloji I 2 5 5 5 5 5 5 5
Mikrobiyoloji II 2 5 5 5 5 5 5 5
Nekropsi ve Demonstrasyon 5 5 5
Yeni Doğan İç Hastalıkları ve Tedavisi 5 5 5 5 4
Doğum ve Jinekoloji I 3 4 4
Doğum ve Jinekoloji II 5 1 1 3 3 2 3 5 2 2 4 4
Onkoloji 5 4 5 2
Ortopedi ve Travmatoloji 4 5
Paraziter Zoonozlar
Farmakoloji I 1 2 4 3
Farmakoloji II 1 2 3 4
Beden Eğitimi (I) 5
Beden Eğitimi (II) 5
Fizyoloji I 5
Fizyoloji II 5
Mesleki Yabancı Dil (I) 4 5 4
Mesleki Yabancı Dil (II) 4 5 4
Kanatlı Hayvan Hastalıkları 2 5 5 5 2 5 5 5 5
Kanatlı Fizyolojisi 5
Mesleki Etik ve Deontoloji 3 5 3 5 4 3 3 4 3 3 5 5 3
Protozooloji 5 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 4
Dölerme ve Suni Tohumlama 2 1 5 3 1 1 2 3 4 4 4 3 1 1 2
Ruminant Fizyolojisi 5
Küçük Hayvan İç Hastalıkları 5 3 5 2 5
Özel Zootekni 4 1 4
Özel Histoloji 5
Özel Patoloji I 5 5
Özel Patoloji II 5 4 5
Cerrahi I 5 4
Cerrahi II 5 4
Semptomatoloji ve Ayırıcı Tanı 5 4 4 5 3
Kedi ve Köpeklerde Muayene Yöntemleri 5 5 5 3
Termoregülasyon ve Özel Duyular 5
Topografik Anatomi 5
Toksikoloji 1 4 2 3
Türk Dili (I) 4 4
Türk Dili (II) 4 4
Biyokimya Laboratuvarındaki Analiz Cihazlarının Kullanımı 4
Veteriner Anesteziyoloji 1 1
Adli Tıp 5 5 1
Veteriner Hekimliği Tarihi 2 5 2 3 2 3 5 2 3 5 5 3
Veteriner Hekimliği ve Halk Sağlığı 4 5 4 5 5 1 5 5 5 5
Veteriner Radyoloji 2 2 2
Veteriner Hekimliği Mevzuatı 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5
Viroloji 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Su Ürünleri Hastalıkları 5 4 4 2 4 3 4 5 5 4 5 5 4
Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği 5 5 5 5 3
Zoonoz Hastalıklarda Tedavi ve Korunma 5 5 5 5 4
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Hayvan türleri ve ırklarını, yapısal ve işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb) ve davranış özelliklerini tanır.
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri sıralar.
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgiyi tanımlar.
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisini tekrarlar.
Veteriner hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri tekrarlar.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da operatif uygulamalar gibi) tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
Bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır.
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
Veteriner hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur.
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar.
Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır.
Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir.
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir.
En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır.
Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir.
Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, bu değerleri gerektiğinde savunur.
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir.
İş yeri ve beraberinde çalışan personel açısından iş güvenliği kavramlarına hâkim olur, uygulama ve savunma yeterliliğine sahip olur.
Çevre sağlığı kurallarının bilincindedir ve doğayı korumaya yönelik uygulamaları yapar.
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar.
Çevre, veteriner halk sağlığı ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. Yıl (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  2401115 Medikal Kimya Zorunlu 1 2
  2401117 Veteriner Hekimliği Tarihi Zorunlu 1 2
  2401180 Yabancı Dil - I (İngilizce - I) Zorunlu 4 4
  2401101 Anatomi I Zorunlu 6 9
  2401170 Türk Dili (I) Zorunlu 2 2
  2401160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I) Zorunlu 2 2
  2401113 Medikal Fizik Zorunlu 1 2
  2401150 Bilgisayar (I) Zorunlu 3 4
  2401111 Medikal Biyoloji Zorunlu 1 1
  2401191 Beden Eğitimi (I) Seçmeli 0 2
    Total 21 30

   1. Yıl (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  2401182 Yabancı Dil - II (İngilizce - II) Zorunlu 4 4
  2401102 Anatomi II Zorunlu 5 9
  2401270 Türk Dili (II) Zorunlu 2 2
  2401260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (II) Zorunlu 2 2
  2401250 Bilgisayar (II) Zorunlu 3 4
  2401120 Hayvan Davranışları Zorunlu 1 2
  2401114 Biyoistatistik Zorunlu 2 3
  2401178 Hayvan Refahı Zorunlu 1 2
  2401192 Beden Eğitimi (II) Seçmeli 0 2
    Total 20 30
    Toplam (Yıl) : 41 60

   2. Yıl (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  2401209 Mikrobiyoloji I Zorunlu 3 4
  2401201 Biyokimya I Zorunlu 3 5
  2401281 Yabancı Dil - III (İngilizce - III) Zorunlu 4 4
  2401223 Topografik Anatomi Zorunlu 2 2
  2401203 Fizyoloji I Zorunlu 4 6
  2401205 Genel Zootekni Zorunlu 3 4
  2401225 Genetik Zorunlu 2 2
  2401227 Genel Histoloji Zorunlu 3 4
  16623 Biyokimya Laboratuvarındaki Analiz Cihazlarının Kullanımı Seçmeli 2 2
    Total 26 33

   2. Yıl (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  2401204 Fizyoloji II Zorunlu 4 6
  2401206 Yem Hijyeni ve Teknolojisi Zorunlu 3 4
  2401228 Özel Histoloji Zorunlu 3 4
  2401216 Embriyoloji Zorunlu 1 1
  2401222 Immunoloji - Seroloji Zorunlu 3 3
  2401202 Biyokimya II Zorunlu 3 4
  2401208 Mikrobiyoloji II Zorunlu 4 5
  2401282 Yabancı Dil - IV (İngilizce - IV) Zorunlu 4 4
  14622 Hormonlar Biyokimyası Seçmeli 1 1
  14624 Egzersiz Fizyolojisi Seçmeli 1 1
  14626 Laktasyon Fizyolojisi Seçmeli 1 1
    Total 28 34
    Toplam (Yıl) : 54 67

   3. Yıl (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  2401331 Genel Cerrahi I Zorunlu 1 1
  2401333 Klinik Uygulama I Zorunlu 2 4
  2401335 Özel Zootekni Zorunlu 3 4
  2401301 Farmakoloji I Zorunlu 3 5
  2401337 Mesleki Yabancı Dil (I) Zorunlu 2 2
  2401327 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Zorunlu 3 4
  2401333 Klinik Uygulama I Zorunlu 2 2
  2401329 Genel Patoloji Zorunlu 3 3
  2401311 Entomoloji Zorunlu 2 3
  2401325 Genel Parazitoloji Zorunlu 2 2
  2401323 İç Hastalıklarına Giriş Zorunlu 2 2
  14661 İç Hastalıklarında Temel Tedavi Prensipleri Seçmeli 1 1
  14663 Kedi ve Köpeklerde Muayene Yöntemleri Seçmeli 1 1
  14655 Klinik Enzimoloji Seçmeli 1 1
  14641 Kanatlı Fizyolojisi Seçmeli 1 1
  14649 Ruminant Fizyolojisi Seçmeli 1 1
  14653 Termoregülasyon ve Özel Duyular Seçmeli 1 1
    Total 31 38

   3. Yıl (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  2401322 İç Hastalıkları I Zorunlu 2 3
  2401334 Klinik Uygulama II Zorunlu 2 4
  2401302 Farmakoloji II Zorunlu 4 3
  2401330 Onkoloji Zorunlu 2 2
  2401342 Genel Cerrahi II Zorunlu 2 2
  2401332 Doğum ve Jinekolojiye Giriş Zorunlu 2 2
  2401304 Viroloji Zorunlu 3 3
  2401338 Epidemiyoloji Zorunlu 2 2
  2401340 Mesleki Yabancı Dil (II) Zorunlu 2 2
  2401324 Protozooloji Zorunlu 3 4
  14314 Küçük Hayvan İç Hastalıkları Zorunlu 3 3
  2401326 Helmintoloji Zorunlu 3 3
  14654 Çiftlik Hayvanlarının Metabolik Hastalıkları Seçmeli 2 2
  14652 Kedi ve Köpeklerde Dermatoloji Seçmeli 1 1
   Paraziter Zoonozlar Seçmeli 1 2
  14650 Sıvı Elektrolit Tedavisi Seçmeli 1 1
    Total 35 39
    Toplam (Yıl) : 66 77

   4. Yıl (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  2401407 Doğum ve Jinekoloji I Zorunlu 2 3
  2401421 Veteriner Radyoloji Zorunlu 1 1
  2401437 Veteriner Anesteziyoloji Zorunlu 1 1
  2401417 Nekropsi ve Demonstrasyon Zorunlu 2 3
  2401419 Ayak Hastalıkları Zorunlu 1 1
  2401401 Özel Patoloji I Zorunlu 4 5
  2401405 Cerrahi I Zorunlu 3 3
  2401427 Veteriner Hekimliği ve Halk Sağlığı Zorunlu 1 1
  2401425 Besin Hijyeni ve Kontrolü Zorunlu 2 3
  14409 Büyük Hayvan İç Hastalıkları-I Zorunlu 3 3
  2401433 Klinik ve Et Hijyeni Uygulama I Zorunlu 4 4
  14419 Klinik Uygulama-III Zorunlu 4 4
  2401415 Mesleki Etik ve Deontoloji Zorunlu 1 1
  2401403 İç Hastalıkları II Zorunlu 4 4
  14675 Zoonoz Hastalıklarda Tedavi ve Korunma Seçmeli 2 2
  14689 Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği Seçmeli 2 1
  14677 Yeni Doğan İç Hastalıkları ve Tedavisi Seçmeli 1 1
    Total 38 41

   4. Yıl (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  2401420 Et Hijyeni ve Kontrolü Zorunlu 2 3
  2401404 İç Hastalıkları - III Zorunlu 3 4
  2401406 Cerrahi II Zorunlu 4 5
  2401402 Özel Patoloji II Zorunlu 4 5
  14422 Klinik Uygulama-IV Zorunlu 4 4
  2401424 Hayvan Islahı Zorunlu 2 2
  14410 Büyük Hayvan İç Hastalıkları-II Zorunlu 3 3
  2401408 Doğum ve Jinekoloji II Zorunlu 2 3
  2401414 Kanatlı Hayvan Hastalıkları Zorunlu 3 4
  2401434 Klinik ve Et Hijyeni Uygulama II Zorunlu 4 4
  14710 İç Hastalıklarında Klinik Laboratuvar Bulgularının Yorumlanması Seçmeli 2 1
  14692 Semptomatoloji ve Ayırıcı Tanı Seçmeli 2 1
  14712 Egzotik Hayvanların İç Hastalıkları Seçmeli 1 1
    Total 36 40
    Toplam (Yıl) : 74 81

   5. Yıl (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14511 Klinik Uygulama-V Zorunlu 4 4
  2401515 Arı Hastalıkları Zorunlu 2 2
  2401517 Su Ürünleri Hastalıkları Zorunlu 2 2
  2401523 Adli Tıp Zorunlu 1 1
  2401507 Dölerme ve Suni Tohumlama Zorunlu 4 4
  2401533 Klinik ve Et Hijyeni Uygulama III Zorunlu 4 4
  2401513 Meme Sağlığı ve Hastalıkları Zorunlu 1 1
  2401525 Ortopedi ve Travmatoloji Zorunlu 2 2
  2401503 Hayvancılık İşletme Ekonomisi Zorunlu 2 3
  2401501 Toksikoloji Zorunlu 3 4
  2401509 Et Bilimi ve Teknolojisi Zorunlu 2 3
  2401511 Süt Bilimi ve Teknolojisi Zorunlu 2 2
  2401505 Veteriner Hekimliği Mevzuatı Zorunlu 1 1
  14545 Acil Dahiliye Seçmeli 2 1
  14529 Domuzların İç Hastalıkları Seçmeli 2 1
  14543 Kedi ve Köpek İç Hastalıkları Seçmeli 2 1
  14525 Ruminantların İç Hastalıkları Seçmeli 2 1
  14527 Atların İç Hastalıkları Seçmeli 2 1
  2401535 Girişimcilik Seçmeli 4 4
    Total 44 42

   5. Yıl (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  2401512 Klinik Farmakoloji veToksikoloji Zorunlu 2 2
  2401526 Klinik Doğum ve Jinekoloji Zorunlu 2 2
  2401522 Klinik İç Hastalıkları Zorunlu 2 2
  2401516 Klinik Zootekni Zorunlu 2 2
  2401524 Klinik Cerrahi Zorunlu 2 2
  2401514 Klinik Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Zorunlu 2 2
  2401510 Klinik Patoloji Zorunlu 2 3
  2401508 Klinik Mikrobiyoloji Zorunlu 2 3
  2401502 Klinik Biyokimya Zorunlu 2 2
  2401518 Klinik Besin Hijyeni ve Teknolojisi Zorunlu 2 3
  2401504 Klinik Hematoloji Zorunlu 2 2
  2401506 Klinik Parazitoloji Zorunlu 2 3
  2401520 Klinik Suni Tohumlama Zorunlu 2 2
  03 LDH 1230 Görüntüleme Yöntemleri (Radyoloji, Ultrasonografi, Endoskopi, Radyoizotop, MR) Seçmeli 1,5 3
    Total 27 33
    Toplam (Yıl) : 71 75 

 

bTurListe1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi